WygrajPrzetarg.PL

KTÓRA OFERTA WYGRA ?

Kompleksowa obsługa przetargów

OD WYSZUKANIA  DO WYGRANIA

Wyszukiwanie zamówień.
Wyszukujemy zamówienia według podanych przez klienta kryteriów i pobieramy kompletną dokumentację ze strony zamawiającego.

Filtrowanie zamówień.
Wraz z klientem określamy kluczowe parametry zamówień na podstawie których może on w szybki sposób, bez czytania całej dokumentacji, wstępnie określić czy jest zainteresowany realizacją danego zamówienia. Informacje te przedstawiamy klientowi w przystępnej i zawsze takiej samej formie.

Sprawdzanie warunków uczestnictwa.
Sprawdzamy czy klient i jego podwykonawcy lub dostawcy spełniają warunki uczestnictwa w postępowaniu.

Wyszukiwanie niekorzystnych zapisów.
Analizujemy dokumenty pod kątem nieprecyzyjnych i niejasnych zapisów oraz szukamy błędów popełnionych przez zamawiającego, zarówno tych które mogą niekorzystnie obciążyć klienta z chwilą podpisania umowy jak i tych, które klient może wykorzystać na własną korzyść.

Uzyskiwanie dodatkowych informacji.
W razie wątpliwości, w uzgodnieniu z klientem wysyłamy zapytania do zamawiającego, dopilnowując przy tym terminów wysyłki, tak aby zamawiający był zobowiązany do udzielenia odpowiedzi.

Monitorowanie zmian w ogłoszeniach.
Sprawdzamy na bieżąco, czy w okresie publikacji ogłoszenia zamawiający dokonuje jakiś zmian w treści ogłoszenia lub udziela dodatkowych wyjaśnień. Jeżeli tak, niezwłocznie informujemy o tym fakcie klienta i korygujemy dokumenty ofertowe jeżeli były już wcześniej przygotowane.

Wypełnianie dokumentów.
Wypełniamy dokumenty wymagane do złożenia oferty, zarówno te wymagane od klienta jak i te wymagane od podwykonawców lub dostawców. Jedynym zadaniem klienta jest określenie elementów będących kryteriami wyboru oferty takich jak cena, termin realizacji, termin dostawy, udzielany okres gwarancji itp.

Dostarczanie ofert.
Dostarczamy ofertę do zamawiającego lub przekazujemy ją klientowi celem samodzielnego złożenia.

Utrzymywanie kontaktu z zamawiającym.
Utrzymujemy stały kontakt z zamawiającym i w porozumieniu z klientem odpowiadamy na jego pytania.

Składanie odwołań.
W przypadku niekorzystnego dla klienta rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia, szukamy możliwości podważenia wyniku wyboru oferty i w porozumieniu z klientem składamy stosowne odwołanie.